Cookie-instellingen

Privacybeleid Klein WebshopDesign

Over ons privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Klein WebshopDesign.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03/05/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Klein WebshopDesign geeft veel om uw privacy. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening en het verbeteren daarvan. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Dit betreft een aanscherping van De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) welke vanaf dan niet meer geldig is.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders zoals de bevoegdheid om flinke boetes op te legen.

(bron: www. autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Toegang tot gegevens

In haar hoedanigheid als webdesigner krijgt Klein WebshopDesign – naast de voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst benodigde contactgegevens van haar opdrachtgevers – toegang tot de beheeromgeving van de betreffende website of webwinkel. Dat is noodzakelijk voor het verrichten van (een deel van) haar werkzaamheden.

Opdrachtgever verleent Klein WebshopDesign in dat geval, door het verschaffen van de inloggegevens, toegang tot de online beheeromgeving van zijn/haar website om de werkzaamheden te verrichten die vooraf zijn overeengekomen.

Alhoewel Klein WebshopDesign hierdoor inzicht kan hebben in de persoonsgegevens die klanten of bezoekers van de betreffende website achter hebben gelaten, zijn deze gegevens voor Klein WebshopDesign niet van belang. Zij zal deze persoonsgegevens niet verwerken. Het verwerken van de persoonsgegevens is geen doel op zich en in die zin is zij geen ‘verwerkende partij’ voor haar opdrachtgevers. De wet is hierin echter niet geheel duidelijk en omdat Klein WebshopDesign wel toegang heeft tot de persoonsgegevens, beschouwt zij zichzelf toch als ‘verwerkende partij’. Opdrachtgevers (Verantwoordelijken) kunnen een verwerkingsovereenkomst opvragen per mail.

Klein WebshopDesign zal altijd zeer zorgvuldig omgaan met alle informatie waar zij toegang tot krijgt. Wachtwoorden, inhoudelijke gegevens, content en uiteraard de persoonlijke gegevens van ondernemer en klanten zullen door Klein WebshopDesign op geen enkele wijze gebruikt worden voor welke doeleinden dan ook, behalve die waarvoor directe instructies en opdracht zijn verkregen door opdrachtgever.

De benodigde gegevens die zij in haar bezit krijgt worden in een goed beveiligde omgeving opgeslagen.

Voor het kunnen uitvoeren van haar werkzaamheden en de overeenkomsten met haar klanten maakt Klein WebshopDesign gebruik van derden. Hieronder vindt u een overzicht van deze partijen.

Webwinkelsoftware: WordPress en WooCommerce

Voor het administratief afhandelen van de opdrachten en de betalingen is een veilig en eenvoudig webwinkelsysteem ingericht op de website www.kleinwebshopdesign.com. Klein WebshopDesign is verantwoordelijk voor het onderhouden en veilig houden van deze eigen webwinkelomgeving en heeft hiervoor diverse maatregelen genomen.

De webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en  WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Versio. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Versio is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie. De website loopt via een beveiligde SSL verbinding (de pagina url begint met https:// en er is een groen slotje zichtbaar). En we hebben een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Klanten kunnen in onze web omgeving het gewenste pakket kiezen en afnemen en vullen hierbij de volgende persoonsgegevens in:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • BTW-nummer (voor buitenlandse ondernemingen)
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Indien gewenst bestaat er de mogelijkheid een account aan te maken. Dit is echter niet noodzakelijk.

Communicatie: Ziggo

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Ziggo. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Ziggo heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons mailverkeer vertrouwelijk.

Communicatie: Facebook (messenger)

Veel communicatie verloopt tegenwoordig via facebook en de app facebook messenger. Als facebookgebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van deze dienstverlener. U bent reeds akkoord gegaan met de voorwaarden van Facebook bij het maken en instellen van uw account. Voor meer informatie omtrent het privacybeleid van facebook verwijzen wij u door naar hun website.

Dataopslag: KPN Back-up online

Via KPN Back-up online worden er dagelijks back-ups gemaakt van al onze bestanden. KPN heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
De back-up wordt opgeslagen in 2 verschillende Nederlandse datacenters van KPN. ISO-gecertificeerd. De documenten worden versleuteld opgeslagen met encryptie.

Meer informatie kunt u vinden in de privacy policy van KPN. 

Payment processors: Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Meer over de gegevens die Mollie daarvoor gebruikt en opslaat vind je op hun pagina.

Facturatie en boekhouden: De facturatie verloopt automatisch via de webwinkelsoftware van Woocommerce.

Administratie: Onze boekhouding en administratieve taken worden verzorgd door een administratiekantoor waarvan de medewerkers derhalve inzage in onze gegevens hebben. Wij delen naam, adres en woonplaatsgegevens van onze klanten en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van de verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Ons administratiekantoor is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken (verwerken) dan hierboven beschreven.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Klein WebshopDesign op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Veel opdrachtgevers worden terugkerende klanten waardoor het zeer inefficiënt zou zijn deze gegevens direct na een afgeronde opdracht te verwijderen. Opdrachtgevers zijn ervan op de hoogte dat hun gegevens worden opgeslagen. Op het moment dat een opdrachtgever aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de dienstverlening van Klein WebshopDesign dan zal deze laatste de niet meer benodigde gegevens verwijderen. Dit betekent simpel gezegd dat wij uw klantprofiel – en alle bestellingen die u heeft geplaatst  – bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen (bewaarplicht t.a.v. de Belastingdienst) dienen wij facturen met uw (persoons-)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Klein WebshopDesign. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. U ontvangt hiervan een cookiemelding bij het eerste bezoek aan onze website. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser `cookies off` in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Indien u nog vragen mocht hebben over deze Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Meer informatie over de cookies op deze website vindt u hier.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Klein WebshopDesign
Contactpersoon voor privacyzaken: Leonieke Klein

Floraweg 95
2371AP
Roelofarendsveen
Nederland

E: info@kleinwebshopdesign.nl
KvK 34386639

Contactgegevens

Klein WebshopDesign
Floraweg 95
2371 AP Roelofarendsveen
info@kleinwebshopdesign.nl

KvK nr: 34386639

Bekijk de recensies op facebook